۱۳۹۷ شنبه ۲۴ آذر
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی
آيين نامه
تاریخ به روزرسانی: 1397/04/24
فصل اول : كليات
ماده 1- در اين آيين نامه عبارات اختصاري زير جايگزين عناوين كامل آنها مي گردد.
الف – « هيأت عالي» به جاي هيأت عالي گزينش
ب) - « هيأت » به جاي هيأت مركزي گزينش
ج- « هسته » به جاي هسته گزينش
د- نهاد به جاي نهاد رياست جمهوري
هـ - سازمان به جاي سازمان امور اداري و استخدامي كشور
و- «قانون گزينش» به جاي قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش مصوب 1374/06/16 مجلس شوراي اسلامي
ز-«قانون تسري» به جاي قانون تسري قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش به كاركنان ساير وزارتخانه ها ، سازمانها ، مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب سالامي مصوب 1375/02/09 مجلس شوراي اسلامي.


ماده 2- امر گزينش و اجراي ضوابط و مقررات مربوط به آن درباره داوطلبان ورود به خدمت اعم از رسمي ، غير رسمي ( پيماني – قراردادي – روزمزد و عناوين مشابه) و مشمولين قانون كار در كليه دستگاههاي مذكور در ماده واحدة قانون تسري و ماده (3) قانون گزينش تابع احكام مقرر در قانون گزينش و اين آيين نامه خواهد بود.
تبصره 1- هر گونه جذب و بكارگيري منوط به رعايت ماده فوق مي باشد و پرداخت هر گونه وجه بدون رعايت ماده فوق غير قانوني است.
تبصره 2– اعزام به مأموريت ثابت خارج از كشور ، مأموريت يا انتقال به دستگاه ديگر در مشاغل حساس ، بورسيه شدن ( دوره هاي بلند مدت) و همچنين پذيرش داوطلبان مراكز آموزش عالي وابسته به دستگاهها منوط به تأييد گزينش است.
تبصره 3- گزينش كاركنان وزارت اطلاعات از شمول اين آيين نامه مستثني بوده و تابع مقررات مربوطه خواهد بود.
فصل دوم – ضوابط عمومي و ضوابط انتخاب اصلح
ماده 3- ضوابط عمومي گزينش اعتقادي ، اخلاقي و سياسي كاركنان موضوع اين آيين نامه ضوابط مقرر در ماده (2) قانون گزينش است و التزام عملي به احكام اسلام مندرج در ماده مذكور عبارتست از:
1- عمل به واجبات از قبيل نماز ، روزه و...
2- اجتناب از محرمات ( عدم ارتكاب معاصي كبيره)

.....


فصل سوم- تشكيلات حدود وظايف و صلاحيتها
الف – هيأت عالي
ماده 5- دبير هيأت عالي گزينش كه به پيشنهاد اعضاء هيأت عالي و حكم رئيس جمهور مصوب مي شود همتراز مقامات موضوع بند (ب) تبصره (3) ماده يك قانون نظام هماهنگ پرداخت ( استانداران سفرا) مي باشد.
تبصره – در صورتي كه رئيس جمهور به استناد ماده (6) قانون گزينش ، اجراي قانون را به ديگري واگذار نمايد حكم دبير هيأت عالي به ترتيب فوق توسط وي به عنوان رياست هيأت عالي گزينش صادر خواهد شد.

ماده 6- هيأت عالي با همكاري هيأتها و دستگاههاي ذيربط نسبت به ايجاد و توسعه بانك اطلاعاتي گزينش كشور اقدام مي نمايد.
تبصره- هيأتها و مراكز اطلاعاتي ، دستگاههاي اجرايي و قضايي و نيروي انتظامي ، سازمانهاي حفاظت و اطلاعات و عقيدتي – سياسي نيروهاي مسلح مكلفند همكاريهاي لازم را در اين زمينه حسب نظر هيأت عالي معمول دارند.

ماده 7- هيأت عالي موظف است نسبت به تدوين نظام جامع آموزش گزينش كشور با استفاده از تجارب عملي و پژوهشهاي بنيادي و كاربردي در متون فقهي و دستاوردهاي علمي اقدام نمايد و با توسعه پژوهشها نسبت به دستيابي به روشهاي بهينه انجام كار مبادرت ورزد هيأت عالي مي تواند دوره هاي مزبور را رأساً اجرا و يا اجراي آن را به هيأتها تفويض نمايد.
تبصره 1- استفاده از مزاياي استخدامي دوره هاي آموزشي مزبور با كسب مجوز از سازمان صورت خواهد گرفت.
تبصره 2- اشتغال كارگزاران در امر گزينش كشور در صورت تأييد صلاحيت به ترتيب مقرر در قانون گزينش و قانون تسري ، منوط به طي دوره هاي آموزشي مقررخواهد بود.

ماده 8- وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه مي تواند در جلسات هيأت عالي در موارد ذيل شركت نمايد:
1- تصويب دستورالعمل با رويه خاص دستگاه ذيربط
2- ايجاد هيأت جديد ، ادغام يا انحلال هيأت مركزي دستگاه ذيربط
3- اعلام نظر نهايي نسبت به موارد خاص و مورد اختلاف در مورد نمايندگان وزراء در هيأتها ، اعضاي هسته ها ، شكايات و گزارش بازرسي حسب تشخيص هيأت عالي.
4- درخواست وزير جهت شركت در جلسه.


ب- هيأت مركزي گزينش
ج- هسته گزينش
د- دستگاهها
فصل چهارم: نظارت و بازرسي ور سيدگي به شكايات
ماده 28- هيأت موظف است با توجه به ضوابط و معيارهاي مقرر در قانون گزينش و نيز بر اساس دستورالعمل هيأت عالي نسبت به اجراي ضوابط و مصوبات و بررسي عملكرد هسته ها و سير مراحل گزينش متقاضيان ، نظارت دقيق نمايد و عنداللزوم در آراء صادره تجديدنظر نمايد.
تبصره- دبير هيأت و مدير هسته با رعايت مقررات گزينش ، پاسخگوي مراجع رسمي مقرر در قانون گزينش و اين آيين نامه مي باشند.

ماده 29- هيچ يك از اعضاي هيأت ، هسته ، محققين و مصاحبه گران گزينش را نمي توان در ارتباط با وظايفي كه طبق قانون گزينش براي جمع آوري اطلاعات ، مدارك و همچنين صدور رأي دارند تحت تعقيب قضايي قرار داد.

تبصره- در صورتي كه هر يك از افراد فوق مرتكب جرائم عمومي و يا تخلفات اداري گردند پرونده آنان حسب مورد توسط هيأت عالي يا هيأت مربوطه به مراجع قضايي ، هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و يا ساير مراجع ذيربط ارجاع خواهد شد.

ماده 30- ديوان عدالت اداري در زمان رسيدگي به شكايات مقرر در تبصره (3) ماده (41) قانون گزينش از حيث نقض قوانين و مقررات درهر مرحله نسبت به استعلام نظر هيأت يا هيأت عالي اقدام و پس از بررسي و استماع نظرات ، رأي خود را صادر مي نمايد.

ماده 31- هيأت عالي مي تواند براي رسيدگي به هر گونه پرونده و سوابق گزينشي ، نسبت به تشكيل كميته يا كميته هاي بررسي مركب از 3 تا 5 نفر از افراد ذيصلاح در امور گزينش بارعايت شرايط مقرر در ماده (13) قانون گزينش اقدام نمايد.
تبصره- كليه اقدامات اجرايي گزينش موضوع ماده فوق از قبيل انجام تحقيقات ، مصاحبه ، نظردهي توسط دبيرخانه هيأت عالي انجام مي شود.

ماده 32- هيأت و هسته ( با نظر هيأت) مي توانند در مواقع كثرت كار نسبت به تشكيل كميته هاي بررسي مركب از 3 تا 5 عضو واجد شرايط مقرر در ماده (13) قانون گزينش پس از تأييد اعضاء توسط هيأت عالي به منظور بررسي مقدماتي و ارائه نظريه به هيأت يا هسته اقدام نمايد=ند.

ماده 33- هر گونه رسيدگي به تخلفات گزينشي ( عدم رعايت مقررات گزينش) كاركنان گزينش كشور بر اساس تبصره (2) ماده (14) قانون گزينش توسط هيأت مربوطه و هيأـ عالي خواهد بود.

ماده 34- هر يك از مراجع تجديدنظر اول و دوم و همچنين ديوان عدالت اداري فقط يكبار مي توانند نسبت به يك شكايت رسيدگي و اقدام به صدور رأي نمايند.

ماده 35- افرادي كه بعد از ابلاغ قانون گزينش واجد شرايط عمومي يا انتخاب اصلح تشخيص داده نشده و قبلاً اعتراض ننموده اند مي توانند حداكثر تا دو ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه اعتراضيه خود را تحويل نمايند كه در اين صورت هيأت ، مسئول رسيدگي به آن خواهد بود.

ماده 36- مأموران تحقيق و مصاحبه گران مراحل اول و دوم تجديدنظر يك پرونده ، مستقل از يكديگر خواهند بود.


فصل پنجم : ساير مقررات
ماده 37- شروع به طي مراحل گزينش در ورود به خدمت منوط به اعلام كتبي واحد كارگزيني يا عناوين مشابه اداري دستگاه مي باشد.

ماده 38- آراء و نظرات هيأت و هسته تنها براي احراز صلاحيت شغلي داوطلبان در محدودة قانون گزينش مناط اعتبار است.

ماده 39- در صورتيكه داوطلب كليه مراحل گزينشي را قبلاً طي كرده باشد ( اخذ نظر موافق) بهنگام تمديد قرارداد يا تبديل وضع استخدامي و موارد انتقال يا مأموريت به دستگاههاي ديگر و همچنين بورسيه هاي داخل و خارج كشور ،فاصله زماني آخرين بررسي تا زمان طرح موضوع در هيأت يا هسته براي احراز حال فعلي وي بارعايت ضوابط عمومي يا انتخاب اصلح ملاك عمل در گزينش خواهد بود در موارد استثناء طبق نظر هيأت و يا هيأت عالي عمل خواهد شد.

تبصره- هر گونه استفاده از كاركنان شركتيهايي كه جهت انجام امور خدماتي طرف قرارداد دستگاههاي اجرايي مي باشند در مشاغل اداري و كارشناسي ، آموزشي و حساس منوط به تأييد گزينش خواهد بود نحوه بررسي گزينش در مورد اينگونه نيروها بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه توسط هيأـ عالي تنظيم و ابلاغ مي گردد.


ماده 40- تاريخ دريافت ليستهاي درخواستي و مورد نياز هيأت و هسته و مدارك شناسايي متقاضيان از كليه مراجع و واحدهاي مسئول مقرر در ماده (3) قانون گزينش اعم از سازمان سنجش و ساير مراجع برگزار كننده آزمونهاي علمي ، استخدامي و كارگزيني ها ، ملاك شروع امر گزينش موضوع زمان مقرر در ماده (16) «قانون گزينش» مي باشد.

تبصره- مراجع مقرر در اين ماده موظفند هماهنگي هاي لازم را به منظور زمانبندي انجام امر گزينش با هيأت يا هسته معمول دارند.


ماده 41- نحوه طبقه بندي اسناد و پرونده هاي گزينشي ، نگهداري و نقل و انتقال آنها و چگونگي انجام مكاتبات طبقه بندي شده در هيأتها و هسته ها و همچنين احصاء مشاغل حساس ( علاوه بر موارد مذكور در تبصره (2) ماده (4) اين آئين نامه) حسب ضوابطي خواهد بود كه توسط هيأت عالي و با همكاري « سازمان» و وزارت اطلاعات تهيه و ابلاغ مي گردد.

ماده 42- بكارگيري مستخدمين رسمي و ثابت كه رابطه استخدامي آنان به هر علت قطع شده باشد مستلزم طي مراحل گزينش خواهد بود.

ماده 43- كليه اطلاعات بدست آمده در مراحل مختلف گزينش بصورت محرمانه در پرونده گزينش داوطلبان ثبت و ضبط مي گردد ، و افشاي آن مجاز نمي باشد و يا متخلفين طبق مقررات مربوطه برخورد خواهد شد.

تبصره- در صورت درخواست داوطلبان موارد بصورت كلي ، محرمانه و كتبي به وي اعلام مي شود.


ماده 44- ارزشيابي سالانه مسئول و معاونين دبيرخانه هيأت و اعضاي هسته هاي گزينش كشور توسط هيأت و ساير كاركنان دبيرخانه توسط مسئول دبيرخانه با رعايت سلسله مراتب مربوطه وط بق ضوابط حاكم بر ارزشيابي كاركنان دولت ، صورت خواهد گرفت.

تبصره- ارزشيابي ساير كاركنان هسته گزينش طبق ضوابط مزبور بر اساس دستروالعمل خواهد بود كه تأييد سازمان خواهد رسيد.


ماده45- فرآيند بررسي نياز به صدور مجوز استخدام و برگزاري آزمون عمومي ، آزمون علمي و گزينش از يكديگر منفك بوده و دستگاه حسب قوانين و مقررات موضوعه وظايف خود را انجام داده و هماهنگي لازم با هيأت يا هسته ( در غير موارد بررسي نياز و صدور مجوز) را طبق دستورالعمل صادره از هيأت عالي بعمل خواهد آورد.

ماده 46- ملاك زمان مقرر در ماده (14) قانون براي رسيدگي به شكايات داوطلبان يكي از زمانهاي ذيل خواهد بود.

الف- آگهي در جرايد كثيرالانتشار ( حداقل يكبار) براي پذيرفته شدگان علمي و نهايي توسط مراجع برگزار كننده آزمون ( با شرط اعلام قبلي زمان نتيجه به كليه داوطلبان)
ب- دريافت كارنامه مبني بر عدم پذيرش داوطلب از مراجع برگزار كننده آزمون و همچنين دريافت حكم توسط شخص متقاضي از طريق پست سفارشي
ج- تاريخ ابلاغ حكم توسط اداره كارگزيني يا عناوين مشابه در دستگاه ( طبق تبصره (1) ماده (90) آيين نامه دادرسي مدني)
د- تاريخ ابلاغ رأي توسط هيأت يا هسته به فرد ذينفع


تبصره- كليه مراجع برگزار كننده آزمون ، بخشهاي اداري ذيربط ، هيأت و هسته ها مكلفند حسب يكي از موارد فوق نسبت به مطلع نمودن داوطلبان اقدام و از وصول آن اطمينان حاصل نمايند.


ماده 47- در مواردي كه تبديل وضع استخدامي مستخدم رسمي آزمايشي بر اساس نظر گزينش ذيربط به استخدام رسمي قطعي ميسر نمي گردد ادامة اشتغال وي بصورت پيماني يا قراردادي در صورت تأييد گزينش و نياز دستگاه مربوط مجاز خواهد بود.

تبصره- تبديل وضع افراد موضوع ماده فوق از قراردادي يا پيماني به رسمي ازمايشي پس از اعلام نظر گزينش بلامانع خواهد بود.


ماده 48- مؤسسات خارج از شمول قانون گزينش و قانون تسري بدون اخذ مجوز رسمي از هيأت عالي و رعايت كليه قوانين و مقررات مربوط به گزينش نمي توانند از نام هيأت يا هسته استفاده نمايند.

ماده 49- هر گونه بكارگيري افراد غير واجد شرايط مقرر در ماده (13) قانون گزينش و موارد مندرج در اين آيين نامه توسط دستگاه ، نهاد ، هيأت و هسته در امر گزينش كشور مطلقاً ممنوع است و در صورت بكارگيري ، هيأت عالي رآساً نسبت به عزل آنها و تعيين جانشين اقدام مي نمايد.

ماده 51- عدم پذيرش در گزينش و در يك مقطع زماني و يا يك آزمون ، مانع از شركت در آزمونهاي بعدي و انجام گزينش مجدد نخواهد بود.

ماده 52- دبير هيأت و مدير هسته با هماهنگي بالاترين مقام دستگاه ذيربط حسب مورد در جلسات شوراي معاونين و يا مديران شركت خواهند كرد.

تعداد بازدید: 748
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
خراسان جنوبي،بيرجند،خيابان آيت ا... غفاري،خيابان ابوريحان بيروني-هسته گزينش دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بيرجند
تلفن:  32437887-056     دورنگار:    كدپستي:  
ورود اعضاء
خروج
Powered by DorsaPortal